اخبار

جلسه اخوت کارگری

برگزاری جلسه اخوت با تشکلات کارگری و کارفرمایی استان

سازمان بسیج کارگری سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر به منظور رونق و حمایت از تشکلات کارگری و کارفرمایی با مسئولین و روسای این تشکلات اقدام به برگزاری جلسه نمود .در این جلسه با حضور رئیس سازمان بسیج کارگری، رئیس اداره تشکلات کارگری و کارفرمایی استان و مسئولین انجمن های صنفی برگزار گردید .

مباحث مطرح شده در این جلسه به چگونگی تقویت مادی و معنوی تشکلات، بررسی مشکلات مکانی، چگونگی عضویابی، نحوه درآمد زایی و همچنین ارائه خدمات به اعضاء بیان شد.  

اضافه کردن دیدگاه جدید